תנאי השימוש

תנאי שימוש באתר אלטשולר שחם בנפיטס

אלטשולר שחם בנפיטס בע"מ ("החברה" , "אנחנו" , "לנו" וכיוצ"ב) מאפשרת לך להשתמש באתר זה לצורך מתן השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו על ידי החברה מעת לעת באמצעות האתר (האתר, לרבות אתרי משנה, תוכנו וסימני המסחר בו, יכונו יחד להלן: "האתר", , או "אתר האינטרנט" ). כל האמור במסמך זה בנוגע לחברה, יחול - בשינויים המחויבים - גם לגבי כל חברה או שותפות מקבוצת אלטשולר שחם.

בעת לחיצה על כפתור " אני מסכימ/ה " , או בכל מקרה שבו הנך מקבל גישה לאתר או משתמש בו לצורך קבלת השירותים(כהגדרתם להלן), הניתנים באתר מעת לעת, אתה, המשתמש באתר( "המשתמש" , "אתה" , "לך" וכיוצ"ב), מאשר ומסכים במפורש שהנך מתקשר עמנו בהסכם משפטי מחייב, וכן שהנך מבין את תנאי השימוש באתר, את מדיניות הפרטיות באתר ואת הסכם ההרשאה (כפי שאלו מוגדרים להלן), אשר נוסחם מצורף להלן. כן הנך מאשר ומסכים כי ידוע לך שאתה כבול משפטית לתנאים הנ"ל, וכן מסכים לציית לתנאים אלה(תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הפרטיות והסכם ההרשאה, ייקראו להלן, לפי העניין, "התנאים" או "תנאי השימוש" ).הנך אף מוותר בזאת על כל זכות העומדת לך לדרוש חתימה מקורית(לא אלקטרונית) או מסירה או החזקה של רשומות או מסמכים לא אלקטרוניים, ככל שויתור זה אינו אסור על פי כל דין.אם אינך מסכים לתנאים האמורים, או שאינך מסכים שתנאים אלו יחולו עליך, הנך מתבקש בזאת שלא לעשות כל שימוש באתר ולא לגשת לתוכן האתר בכל צורה שהיא.

1. זכות שימוש באתר.האתר מיועד אך ורק למי שמלאו לו שמונה עשרה (18) שנים ומעלה. אם הנך מתחת לגיל 18, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

2. גישה לאתר. כל עוד שהתנאים המפורטים לעיל ולהלן מתקיימים, אנו מעניקים לך הרשאה לבקר באתר ולעשות בו שימוש, ובתנאי כי תציית לתנאים האמורים ולהוראות כל דין.

3. השירותים.האתר מהווה אמצעי לקבלת מידע והעברת בקשות בקשר לשירותים שונים הניתנים על ידי החברה בקשר עם התחום הפיננסי, בהתאם למסמכי התקשרות אשר נחתמו ו/או יחתמו מעת לעת עם החברה וכן בהתאם להסכם הרשאה המאפשר לנו לבצע פעולות פיננסיות ואחרות בשמך ("השירותים" ו- "הסכם ההרשאה" , בהתאמה).מובהר בזאת, כי האתר והשירותים המוצעים בו אינם משמשים ולא נועדו לשמש כמערכת מסחר מקוון בניירות ערך או מערכת המיועדת לביצוע פעולות באופן עצמאי, על כל המשתמע מכך.

4. מגבלות על השימוש באתר.אינך רשאי (א) להעתיק, להפיץ או לשנות את האתר או כל חלק ממנו, ללא קבלת הסכמתנו, מראש ובכתב; (ב) להשתמש בתוכן (כפי שהמונח מוגדר להלן)‏, לשנותו, ליצור עבודות הנגזרות ממנו, להעבירו (באמצעות מכירה, מכירה חוזרת, רישיון, רישיון משנה, הורדה או בכל דרך אחרת), לשכפלו, להפיצו או להציגו, למעט אם ניתנה לך הרשאה מפורשת כאמור להלן; (ג) לשבש את פעולתם של שרתים או רשתות המחוברים לאתר; (ד) להשתמש או להפעיל כל מערכת אוטומטית (כולל ללא הגבלה, "רובוטים" ו- "עכבישים") כדי לגשת לאתר; וכן לא (ה) לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת כלשהי לתכונות הקשורות לאבטחה של האתר או תכונות המונעות או מגבילות שימוש או העתקה של תוכן כלשהו או תכנות אשר אוכפות מגבלות על השימוש באתר.

5. חשבון משתמש5.1הכניסה לאתר ו/או השימוש בכל או בחלק מהשירותים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ועשויים לדרוש יצירתו של חשבון משתמש ("חשבון" , או"חשבון משתמש" ).בעת יצירת חשבון, עליך לספק מידע מלא ומדויק, ועליך לפעול בהתאם להנחיות הרישום המופיעות באתר.הנך נותן בזאת הסכמתך שלא ליצור חשבון עבור מישהו אחר, או להשתמש בחשבון של אחר, ללא רשותו של האחר.עליך להודיע לנו מיד על כל הפרה של אבטחה או שימוש בלתי מורשה בחשבון שלך ולעדכן אותנו לגבי כל שינוי של הפרטים שספקת לנו בקשר לחשבון שלך.5.2לאחר קבלת הפרטים לצורך יצירת ורישום החשבון, יבוצע תהליך קבלה ואימות זהות על ידי החברה. אם פרטי יצירת החשבון יעמדו בדרישותינו, תישלח סיסמא לכתובת הדואר האלקטרוני או למספר הטלפון הנייד שסופקו על ידך או מטעמך, סיסמא אשר תידרש לצורך מתן גישה לחשבון ושימוש באתר. מובהר כי הנך אחראי בלעדית לפעילות הנעשית בחשבונך, ועליך לשמור את סיסמת החשבון שלך מאובטחת בכל עת. הנך מסמיך בזאת את החברה לשמור את הפרטים שסופקו על ידך (או מטעמך) ו/או שנאספו אודותיך בהתאם להוראות הסכם ההרשאה (המצורף להלן) ומדיניות הפרטיות

6. הסתמכות על מידע שמקורו בצדדים שלישיים.הנתונים ו/או המידע המוצגים באתר והקשורים אליך עשויים להתקבל, בכללותם או בחלקם, מצדדים שלישיים, לרבות (א) מהתאגיד שהקצה לך אופציות; (ב) מאתרים אחרים; או (ג) מספקי מידע אחרים, כגון ברוקרים, מוסדות פיננסיים או רשויות ציבוריות.

7. זכויות קנין רוחני7.1כללי. התוכן באתר, כולל (אך לא רק) את הטקסט, תיאורי המסמכים, המוצרים, התוכנה, הגרפיקה, התמונות, הצלילים, הסרטונים, התכונות האינטראקטיביות והשירותים וכן כל מידע אחר באתר (כל אלה יכונו, לעיל ולהלן: "התוכן" ) לצד הסימנים המסחריים, סימני השירות והסמלים הכלולים בהם(להלן: "הסימנים" ) הם כולם רכוש החברה ו / או זכותם של מי שהעניקו רישיונות לשימוש בהם, והם עשויים להיות מוגנים על פי דיני זכויות היוצרים ו / או חוקים אחרים בתחום הקניין הרוחני בישראל או מחוצה לה.אנו שומרים לעצמנו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש, באתר, בתוכן ובסימנים.7.2שימוש בתוכן. התוכן באתר מסופק לך לצורך מידע ושימוש אישיים שלך בלבד ואין להשתמש בתוכן, לשנותו, להעתיקו, להפיצו, לשדרו, להציגו, למוכרו, להרכיבו, או לנצלו בכל דרך אחרת למטרות אחרות שאינם שימושך באישי בו, אלא אם קבלת הסכמתנו המפורשת מראש ובכתב. אם אתה מוריד או מדפיס עותק של התוכן, עליך לשמור על כל זכויות היוצרים והזכויות הקנייניות האחרות הכלולות בו.

8. פרטיות.אנו נשתמש בנתונים אישיים שביכולתנו לאסוף או לקבל בקשר לאתר, לרבות מידע אישי שאתה מספק או מאפשר לנו לקבל אודותיך, והכל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו ("מדיניות הפרטיות" ), אשר ניתנת לעיון כאן .

9. אחריות מוגבלת9.1"הנתונים באתר ניתנים על בסיס ""כפי שהם זמינים בידינו"" (קרי, on an “AS IS”, “AS AVAILABLE” basis‎), וזאת לצורך נוחותך ולשימושך האישי בלבד. מובהר בזאת כי שינויים עשויים להתרחש בקשר למידע המוצג באתר, ללא הודעה מוקדמת, באופן ששינויים אלו לא ישתקפו בהכרח באתר. לפיכך, הנך מאשר ומסכים בזאת, כי במקרה של חוסר התאמה בין המידע המוצג באתר לבין מידע שמקורו רשמי (למשל, הרשות לניירות ערך, רשות המסים וכיו""ב), המידע שמקורו רשמי הוא שיגבר."9.2מבלי לגרוע מהאמור לעיל, עשויים לחול עיכובים בהצגת נתונים מקוונים על אודות מחיר נייר ערך, באופן בו המחיר המוצג באתר לא ישקף את המחיר המעודכן בבורסות השונות, כפי שיוצג בפרסומים רשמיים. בכל מקרה של סתירה בין הנתונים, קרי, בין אלה המוצגים באתר, לבין אלה שבפרסומים הרשמיים, יגבר המחיר הקובע של נייר הערך על פי מקורו בפרסום הרשמי. בהתאם, אין להסתמך על הנתונים המפורסמים באתר לצורך קבלת החלטת השקעה ו/או ביצוע פעולה כלשהי.9.3אין לראות בתכנים הפיננסיים שבאתר משום יעוץ לביצוע פעולה או הימנעות מביצוע פעולה פיננסית מסוימת לרבות פעולות בניירות ערך. כל הפועל בהסתמך על התכנים באתר, אחראי באופן בלעדי לכל נזק או הפסד שייגרם לו. אין לראות בתכנים או במידע באתר תחליף ליעוץ מסוגים שונים לרבות יעוץ מס או שיווק השקעות המתייחס לצרכים ונתונים של כל אדם.9.4לפני מתן בקשה לביצוע פעולה, השקעה או נטילת חבות כל שהיא בהסתמך על המידע המצוי באתר, החברה מציעה וממליצה לך, כמשתמש באתר, להיוועץ ביועץ/משווק השקעות מקצועי או מורשה, העוסק בתחום הרלוונטי.9.5על אף שהחברה נוקטת אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהמידע והנתונים המופיעים באתר יהיו בכל עת נכונים, מהימנים ואמינים, הרי שהחברה אינה ערבה ואינה נושאת באחריות ביחס לרמת הדיוק, השלמות ותקינות המידע או ביחס להתאמתו לכל מטרה שהיא. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לערוך שינויים בתוכן, או בכל חלק ממנו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא חובת מתן הודעה לפני או לאחר ביצוע שינויים אלה בתוכן. השימוש שלך בתוכן, או בכל חלק ממנו, נעשה אך ורק על אחריותך בשעה שהנך נוטל לבדך את הסיכונים הכרוכים בשימוש כאמור.9.6ההתקשרות בין תוכנת דפדפן האינטרנט שלך, כמשתמש באתר, ובין שרתי החברה מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות הצפנה התואמות את הסטנדרטים והתקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט ואשר מטרתם למנוע חשיפת מידע אישי, המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות המשתמש. להרחבה, ראה את מדיניות הפרטיות של החברה הנזכרת לעיל.9.7יחד עם זאת, השימוש באתר עשוי להיות כרוך בסיכונים מסוימים, לרבות:9.7.1סיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או טלפון נייד ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. על המשתמש להשקיע את מלוא המאמצים על מנת לשמור על הסיסמאות בסודיות מוחלטת, ליישם ולתחזק אמצעי אבטחת מידע סטנדרטים ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבו האישי ו/או טלפון חכם על מנת למנוע שימוש או ניצול לרעה בהם.9.7.2סיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המתממשקות לאתר המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת.9.7.3סיכוני אבטחת מידע כגון מתקפות סייבר, תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים), ציתות לקווי תקשורת, התחזות לאתר וכן הונאות מקוונות אחרות.

10. פטור מאחריות10.1המשתמש פוטר את החברה מאחריות לכל נזק ישיר או עקיף, בין אם מיוחד, ייחודי, תוצאתי, מקרי, או סדרתי, ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל סוג שהם, לרבות עקב אבדן מידע, רווחים, הכנסות או מוניטין, עקב הפרה של התנאים, העלולים להיגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהתממשות הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר או מניעת גישה לאתר, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין כל אחד מאלה:10.1.1.תקלה ו/או ליקוי באתר ובכלל זאת, כל ליקוי, השבתה או תקלה באתר, במערכות המיכון אליהן מועברים הנתונים והבקשות, קווי התקשורת ביניהן ובכל ציוד המעורב בכך וכל תוצאה הנובעת מהאמור, לרבות תקלה בהזנה או הגדרה של הנתונים והבעתם, בהעברתם, בקליטתם, בביצועם או הבנתם, וכן ביחס לעיתוי ההעברה והביצוע.10.1.2חשיפה ו/או גילוי מידע, לצד ג' כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר.10.1.3במקרה שיתברר כי בקשה ו/או הוראה ניתנה לחברה במסגרת האתר על-ידי מי שלא הוסמך לכך.10.2מובהר ומוסכם כי בשום מקרה לא תהא החבות הכוללת שתוטל על החברה, בגין כל נזק שייגרם על פי התנאים או משימושך או אי יכולתך להשתמש באתר, או בשירותים, גבוהה מסך כל העמלות (אם וככל שנתקבלו) המשולמות על ידך (או בשמך) עבור השימוש באתר ובשירותים, במהלך שלושת (3) החודשים שקדמו למועד הגשת התביעה הרלוונטית.

11. שיפוי.הנך מסכים בזאת לשפות ולפצות את החברה, חברות מסונפות לה, מנהליהן, עובדיהן וכיוצ"ב בשל או כתוצאה מכל תביעה, נזקים, התחייבויות, הפסדים, עלויות או הוצאות כלשהן (כולל, אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) הנובע מאחד מאלה: (א) השימוש שלך באתר, או אי יכולתך להשתמש בו; או (ב) הפרת תנאי השימוש על ידך.

12. תקופת השימוש באתר וסיומה.תנאי השימוש יעמדו בתוקפם עד שהחברה תחליט לסיים את תקופת השימוש שלך באתר או עד שאתה תחדל להשתמש בו. לחברה עומדת הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את התנאים או את גישתך לאתר, או לכל חלק ממנו, באופן מיידי ובכל עת, עם או בלי סיבה (לרבות, אך לא רק, עקב הפרת התנאים). החברה לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי כלשהו בשל הפסקת פעילותך באתר או חסימתך משימוש בו, או בכל חלק ממנו או בשל הפסקת פעילותו של האתר, בכלל. אם אינך מסכים היום, או שלא תסכים בעתיד, עם איזה מהתנאים או הכללים המחייבים של האתר, או לכל שינוי בהם, או אם לא תהיה שבע רצון מהשימוש באתר, בשל כל סיבה שהיא, הסעד היחיד העומד לרשותך הוא להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר ולא תהיה לך כל זכות חזרה אל החברה בשל כך. עם סיום תקופת השימוש באתר וסיום תוקפם של תנאי השימוש, אתה תחדל להשתמש באתר. על אף האמור מובהר, כי סעיף 12 זה וכן סעיפים 7 (זכויות קניין רוחני), 8 (פרטיות), 9 (אחריות מוגבלת), 10 (פטור מאחריות), 10.2 (שיפוי) ו-13 (קבלנים עצמאיים) עד 15 (כללי) יוסיפו לחול ולעמוד בתקפם גם לאחר תום תקופת השימוש באתר וסיום תוקפם של תנאי השימוש.

13. קבלנים עצמאיים.אתה והחברה, כל אחד לכשעצמו, במעמד קבלן עצמאי ואין באמור בתנאים כדי ליצור שותפות, מיזם משותף, סוכנות, או יחסי עבודה כלשהם בינך לבין החברה. בשום מקרה אסור לך ליטול התחייבויות או אחריות בשם החברה או להציג מצגים כלשהם בשמה.

14. המחאת זכויות.תנאים אלה, וכל הזכויות והרישיונות שניתנו במסגרתם, אינם ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אך החברה רשאית להעבירם או להמחותם ללא הגבלה ובלא מסירת הודעה אליך. כל העברה או המחאה אסורה תהא בטלה ומבוטלת.

15. כללי15.1השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אסור על פי הדין המקומי.15.2מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה של חשש להפרת הוראות ותנאי שימוש אלה, החברה תהא רשאית לפעול לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי בנוגע לחסימת גישתו של משתמש באתר באופן זמני או לצמיתות.15.3החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות מעת לעת את האתר לרבות הוספת ו/או גריעת שירותים ו/או וכן הסרת תכנים מהאתר ללא שמירתם ו/או שינוי הוראות השימוש והתנאים לשימוש באתר ו/או שינוי או עדכון מדיניות הפרטיות ו/או הסכם ההרשאה ו/או הפסקת פעילות האתר באופן מלא או חלקי לרבות לצרכי תחזוקה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכל שינוי יחייב את המשתמשים באתר ממועד פרסומו באתר או קבלת הודעה על כך בדרך אחרת כלשהי, לפי המוקדם. אין ולא תהיה למשתמש באתר כל טענה כלפי החברה בגין פעולות מסוג זה. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות, לשנות תנאים אלו בכל זמן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור ייכנס לתוקף בתוך עשרה (10) ימים לאחר פרסום התנאים המעודכנים באתר, והמשך השימוש באתר לאחר מועד זה משמעותו קבלת מלוא השינויים.15.4על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ללא תלות בעקרונות ברירת הדין. כלל המחלוקות או חילוקי הדעות הנובעים או הקשורים לתנאים אלה ייושבו בין הצדדים באופן ידידותי. במקרה שבו לא יגיעו הצדדים להסדר ידידותי באמצעות משא ומתן בתוך שלושים (30) ימים מתחילת המשא ומתן, יוסדרו הסכסוכים בבוררות שתיערך בתל-אביב, על פי כללי הבוררות של המוסד לבוררות עסקית (the International Chamber of Commerce ) ("הכללים" ).הטריבונל יכלול שלושה(3) בוררים שימונו בהתאם לכללים האמורים, והבוררות תתנהל בעברית.קביעת הטריבונל תהא סופית ותחייב את הצדדים, אשר באפשרותם לפנות לכל בית משפט שבסמכותו לאכוף את קביעת הטריבונל.הצד שקביעת הטריבונל תהא לטובתו יהיה זכאי להחזר בגין הוצאות סבירות שהוציא עבור שכר טרחת עורך דין.על אף האמור לעיל, אין בסעיף זה כדי למנוע או להגביל את מי מהצדדים מלהגיש בקשה לסעד זמני או לצו בכל סמכות שיפוטית מוסמכת, כפי שימצא לנכון, במקרה של הפרה של זכויות קניין רוחני או חובות סודיות.15.5תנאי השימוש ממצים את כל ההסכמות בינך לבין החברה בקשר לאתר או השימוש בו. אם הוראה כלשהי של התנאים תימצא כבלתי חוקית על ידי בית משפט מוסמך, אזי תקפותה של הוראה זו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות של תנאים אלה, אשר יישארו בתוקף מלא, כל עוד לא קבע בית משפט מוסמך אחרת. שום ויתור על תנאי כלשהו מתנאים אלה, לא ייחשב כמתן ויתור נוסף או מתמשך של תנאי כזה או אחר, והחלטתו של מי מהצדדים שלא לאכוף את זכויותיו לא תהווה ויתור על זכות כאמור.

מובהר ומוסכם עליך, מראש, כי כל טענה, תביעה או דרישה שתהיינה לך בקשר עם השימוש באתר או כתוצאה משימוש בו – תתיישן בתוך שנה אחת (1) בלבד ממועד היווצרות עילת הדרישה, או התביעה, אלא אם בתוך התקופה האמורה הגשת את תלונתך, דרישתך או תביעתך, לפי הענין (שאם לא כן, תהא מושתק מלהעלותן לאחר התקופה האמורה).