ביום 2014/12/1 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב (ע”מ 11-01-12122 גרבורג) בעניין סיווג ההכנסה ממענקי חתימה וממימוש יחידות “פאנטום”.

יחידות פאנטום מעניקות לניצע זכאות לתשלום על בסיס שווי מניית החברה, אך לא מעניק לו זכאות לקבלת מניות בפועל. ליחידות הפאנטום נקבע מחיר בסיס המקביל למחיר המימוש, ובעת המימוש הניצע מקבל סכום כספי במזומן שנגזר מעליית שווי המניה ביחס למחיר הבסיס.

בית המשפט ערך דיון מעמיק בפסיקה הענפה אשר דנה בהבחנה בין סיווג ההכנסות כהכנסת עבודה, המתחייבת במס בתאם לשיעור המס השולי של הנישום (לרבות חבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בכפוף לתקרות), לעומת סיווג ההכנסות כהכנסה הונית, אשר כפופה לשיעור מס מוגבל של %25 .

יישום מבחני הפסיקה על נסיבות המקרה הביאו את בית המשפט להכריע, כי מענק החתימה מהווה תשלום הנועד לתמרץ את העובדת על מנת שתמשיך לעבוד בבנק, תשלום המהווה טובת הנאה שניתנה לעובד ממעבידו ועל כן חייבת במס כהכנסה פירותית.

באשר ליחידות הפאנטום, קבע בית המשפט כי חרף העובדה שמדובר לכאורה במניות וירטואליות המייצגות החזקה תיאורטית באחוז מסוים מערך הבנק, שתמורתן הכספית התקבלה בהתאם לעליית הערך של המניות ממועד הקצאתן ועד למועד המימוש, הרי שמדובר בטובת הנאה שניתנה במסגרת יחסי עובד מעביד, כמרכיב נוסף של שכר. עוד קבע בית המשפט, כי יחידות הפאנטום מחושבות אמנם לפי ערך מניות הבנק במועד המימוש, אולם אין בכך כדי להפוך את יחידות הפאנטום למניות לכל דבר ועניין, שכן הן דומות במהותן לבונוס שנתי, הואיל והן נגזרות משווי מניית הבנק במועד המימוש, המושפע, אף הוא, בין היתר, מתוצאותיו העסקיות של הבנק. יתרה מזו, לאור העובדה שהעובד אינו חשוף לסיכון שאליו חשוף עובד המקבל מניות או אופציות שעלול גם להפסיד את שוויין, הרי שמדובר בתגמול כספי במזומן שמקבל העובד ממעבידו, והעובדה שהתגמול הכספי הינו נגזרת של שווי המניה, אינה מעלה או מורידה לעניין סיווג ההכנסה כהכנסה פירותית.

לפרטים נוספים, המחלקה המקצועית בניהולה של עו”ד לי-יה ברק אבדי, סמנכ”ל לנושאים מקצועיים, תשמח לסייע ולהרחיב בטלפון 2022222-023 או במייל il.co.altshul@Leeyah