בשבוע שעבר פורסמה החלטת מיסוי שאינה בהסכם בעניין הענקת אופציות תחת הוראות סעיף 201 לפקודת מס הכנסה [להלן בהתאמה: “סעיף 201” “הפקודה”[ (לעובד לשעבר) [להלן: “החלטת המיסוי”].

באותו מקרה התחייבה החברה להקצות אופציות לאחד מעובדיה, אך מסיבות שונות האופציות לא הוקצו לו בפועל אלא רק לאחר סיום עבודתו בחברה. רשות המיסים קבעה בהחלטת המיסוי כי על האופציות שהוענקו לעובד לשעבר לא יחולו הוראות סעיף 201 אלא הן יהיו כפופות להוראות סעיף 3(ט) לפקודה, כך שאירוע המס יחול כבר במועד המרתן של האופציות למניות, ובאותו מועד תסווג הכנסתו כהכנסת עבודה בהתאם להוראות סעיף 1( 1 )לפקודה. יש לשים לב, כי סיווג ההכנסה כהכנסת עבודה מביאה איתה גם חבות בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בעת מימוש האופציות למניות.

במסגרת החלטת המיסוי, ניתנה התייחסות רחבה לעמידה בתנאי הוראות סעיף 201 ,ובין היתר נקבע, כי תנאי מקדמי הוא שבמועד הענקת האופציות יחולו בין הניצע לבין החברה יחסי עובד מעביד וכי כל הבטחה להענקת אופציות, בין אם בעל פה ובין אם בכתב אינם עולים כדי הקצאה לעניין עמידה בהוראות סעיף 201 .עוד נקבע, כי בחירת מסלול המס בו יוענקו האופציות כמו גם עמידה בתנאי סעיף 201 לעניין הפקדת אופציות בידי נאמן חלה על החברה, והעובד לשעבר אינו יכול להכניס עצמו לתחולת סעיף 201 ללא הסכמת החברה.

לפרטים נוספים, המחלקה המקצועית בניהולה של עו”ד לי-יה ברק אבדי, סמנכ”ל לנושאים מקצועיים, תשמח לסייע ולהרחיב בטלפון 1022222-073 או במייל il.co.altshul@Le