ביום 03 באוקטובר, 4302 ,פרסמה רשות המיסים מסלול ירוק חדש )טופס 240 )לקבלת הסדר מס בנושא מנגנון מימוש נטו בחברה פרטית )”מימוש בנטו”( וזאת במסגרת תכנית תגמול הוני לעובדים בהתאם להוראות סעיף 034 לפקודת מס הכנסה.

מימוש בנטו משמעו שבמועד המרת האופציות למניות החברה, הניצע אינו משלם את תוספת המימוש )הגם שבמקרים מסוימים הוא נדרש לשלם את הערך הנקוב של המניות(, אך מוקצות לו מניות בכמות נמוכה ממספר האופציות שהוענקו לו במועד ההקצאה כך שכמות המניות המוקצות בפועל מ ַשקפת את ההפרש הנובע מחלוקת הרווח הגלום באופציות במחיר המניה במועד המרת האופציה למניה.

מטרת הפנייה לרשות המיסים (המסלול הירוק) הינה לקבוע שחבות המס של העובדים בעת מימוש האופציות לא תיפגע כתוצאה מיישום מנגנון מימוש בנטו.

לפרטים נוספים, המחלקה המקצועית בניהולה של עו”ד לי-יה ברק אבדי, סמנכ”ל לנושאים מקצועיים, תשמח לסייע ולהרחיב בטלפון 4322222-370 או במייל il.co.altshul@Leeyah